Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Onderwijs
 • Opvang

Onderwijs

Wat kenmerkt onze school?

De keuze voor een basisschool is niet eenvoudig; u vertrouwt uw kind toe aan de leerkrachten van een school en wilt dan ook zeker weten dat uw kind daar op zijn/haar plaats is. Uw kind moet het naar zijn/haar zin hebben en zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen. Dan denken we bij ontwikkeling niet alleen aan lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook aan creativiteit, muzikaliteit en sociale vaardigheden.

De Rehobothschool kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin inzet, daadkracht, humor en professionaliteit opvallende eigenschappen zijn. Op de Rehobothschool werkt een enthousiast team dat vol overgave en inzet hun uiterste best doet om een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat voor de kinderen neer te zetten. Een klimaat waar ieder kind in kan groeien en ontwikkelen.

Op onze website vindt u informatie over onze visie, onze idealen, onze manier van werken, het onderwijs, onze zorg voor kinderen, de contacten tussen ouders en de school, de resultaten van leerlingen en nog veel meer.

De naam van de school is afgeleid van een Hebreeuws woord uit de Bijbel. In Genesis 26:22 wordt geschreven dat Isaac, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek toen Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is: hier heeft God een plaats voor ons gemaakt, hier zullen wij gelukkig zijn. Kort samengevat kunnen we zeggen dat de Rehobothschool een christelijke basisschool is, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn.

Een goed contact met de ouders is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. We prijzen ons dan ook gelukkig met veel meedenkende en meewerkende ouders. We hopen dat dit magazine nieuwe ouders zal helpen om thuis te raken op de school.

Wat is ons schoolconcept?

De Rehobothschool is een kleinschalige en gemoedelijke school, waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, leren samenwerken, reflecteren en plannen. ‘Als je rondloopt zie je overal elementen van het Daltononderwijs. Zo werken onze kinderen met taakkaarten en volgen ze niet alleen klassikale lessen, maar zijn kinderen ook regelmatig in de open ruimte of een tussenlokaal te vinden’, vertelt leerkracht Nicole Kroezen enthousiast.

Takenkaart

‘Kinderen leren in groep 3 met een taakkaart werken. Hierop kan een kind aan de hand van plaatjes zien wat hij of zij op een dag of in die week gaat doen. De invulling kan per leerling verschillen. Een kind dat meer uitdaging nodig heeft, heeft meer en uitdagender werk op zijn takenkaart staan. Als sommige dingen moeilijk zijn, passen we het werk en de hoeveelheid aan. De school is gebouwd in een U-vorm. Er is een open ruimte, een lesplein en de kleuters en de groepen 7 en 8 maken gebruik van een tussenlokaal. Hier werken kinderen zelfstandig, samen met hun maatje of in een groepje aan een taak.’

Vrijheid in gebondenheid

‘We bieden “vrijheid in gebondenheid”. Kinderen krijgen de vrijheid om hun werk zelf te organiseren en mogen vaak zelf bepalen wat de beste plek is om met een taak aan de slag te gaan. De leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Vrijheid betekent niet dat alles mag. Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen.’

“We bieden vrijheid in gebondenheid’”
- Nicole

Beste uit zichzelf halen

‘We leren kinderen het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te leren kennen. Waar ben ik goed in? Wat vind ik lastig? Als klas werken de kinderen aan een groepsdoel die bijvoorbeeld gericht kan zijn op sfeer, werkhouding zijn, concentratie en luisteren naar de juf in de klas. Dit doel bepalen we samen. Kinderen zijn samen verantwoordelijk en leren reflecteren. En uiteraard worden behaalde doelen gevierd.’

Ruimte

‘Kinderen krijgen de ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is een groepje meisjes die in het begin van groep 8 naar me toe kwam. Zij wilden heel graag op kamp naar Ameland in plaats van naar Doornspijk. Ik vroeg haar om een brief naar de directeur te sturen met een voorstel. De klas maakte een berekening en onderzocht wat er allemaal geregeld moest worden. Omdat het kamp duurder was dan begroot, organiseerden we een carwash, verzamelden we lege flessen en verkochten we kerststerren. Het kamp was, mede door de betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen, een groot succes. En voor mij als leerkracht was dit een van de mooiste momenten in mijn carrière. Ze hadden het helemaal zelf gedaan!’

Talentmiddagen

‘We stimuleren kinderen niet alleen op het gebied van taal, lezen en rekenen. We willen ook graag dat ze zichzelf leren kennen, dat ze een eigen mening vormen en zich breed ontwikkelen. Daarom organiseren we talentmiddagen. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor een EHBO-workshop, techniekles, bootcamp, een bezoekje aan een verzorgingshuis, een workshop fotografie, breien of een les van een schoonheidsspecialiste. Naast dat het heel leuk is, leren kinderen een heel andere kant van zichzelf kennen.’

Team

‘Het team van de Rehobotschool is hecht. Net zoals in de klas vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en maken we gebruik van elkaars talenten. Ons doel is dat de kinderen zich bij ons op school in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Iedereen heeft een talent!’

Wat doen wij met betrekking tot samenwerken?

De Rehobothschool trekt samen met ouders op om het beste uit kinderen te halen. Door ze actief te betrekken bij het onderwijs. ‘Een kind voelt het als ouders en school intensief samenwerken’, vertelt intern begeleider Martine van der Wel.

‘Als intern begeleider help ik leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Vier keer per jaar bespreek ik met alle leerkrachten de kinderen uit hun klas. Zijn er leerlingen die meer verdiepende of verrijkende stof aankunnen? Dan plannen we een gesprek in met de ouders om te vragen of ze dit thuis herkennen. Andersom, als een kind moeite heeft om mee te komen, doen we dat ook. We willen uiteindelijk dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.’

‘Het kind staat centraal’
- Martine

Hoe werken wij samen met ouders?

Ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. Wij vinden het daarom belangrijk om ouders te ontmoeten, met hen te praten en van hen te leren. ‘Een mooi voorbeeld is de open entree,’ zegt leerkracht Rian Mulderij van groep 1.

Open entree

‘Ouders zijn iedere schooldag welkom tijdens de open entree. Ze mogen dan met hun kind mee de klas in om rustig de dag te beginnen. Even samen een spelletje doen, spelen in de huis- of bouwhoek of de werkjes van hun kind bewonderen.’

‘Vol enthousiasme laten kinderen op dit soort momenten zien wat ze hebben geleerd. Dat is heel mooi! Het is echt éven samen zijn. Een waardevol moment voordat de schooldag begint. Ik spreek ook uit eigen ervaring, want mijn kind zit ook op deze school.’

‘De open entree duurt bij de kleuters iets langer en het is mogelijk om als ouder een groepje te begeleiden bij het spelcircuit. Je ziet dan hoe jouw kind met anderen omgaat, wat hij of zij allemaal kan en heeft geleerd. Als ouder word je hierdoor direct betrokken bij het leerproces van je zoon of dochter.

‘Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk’
- Rian

Betrokken

‘Als ouder word je niet alleen betrokken bij het leerproces van je kind, maar ook bij de activiteiten en vieringen die op school plaatsvinden. Ouders zijn erg betrokken. Bij activiteiten krijgen we altijd volop hulp van vaders en moeder. Hier zijn we heel blij mee.’

Parro

‘Via de website, nieuwsbrief, Facebook en de ouderapp Parro communiceren we met ouders. Parro is een heel mooi medium om ouders te betrekken waar we als school mee bezig zijn. Wat hebben je kinderen geleerd? Wat staat er op de planning? Als ouder wil je dat natuurlijk graag weten.’

‘Maar het allerbelangrijkste blijft het rechtstreekse contact. Omdat ik zelf ook ouder ben, weet ik hoe fijn het is als je als leerkracht even benoemt wat goed en minder goed gaat. En het geeft een heel fijn gevoel om via de ouderapp een berichtje te sturen. Was je kind niet helemaal fit toen je het naar school bracht? Dan kun je een kort berichtje sturen om te vragen hoe het gaat.’

Wie zijn onze partners en wat doen ze?

De Rehobothschool werkt graag samen. Zo is op school voor- en naschoolse opvang geregeld via IRIS Opvang. Er is een bibliotheek op school, er wordt samengewerkt met Quintus op het gebied van muziekonderwijs en er is een peuterspeelzaal.

We vinden muziek belangrijk. Canon zingen, experimenteren met muziekinstrumenten, rappen, klassieke muziek en popmuziek… alles komt aan bod. ‘Muziek zorgt voor ontspanning en is vooral leuk’, vertelt leerkracht Willemien van Ittersum.

De leerkrachten werken van groep 1 tot en met 8 volgens een methode, 123ZING genaamd. Daarnaast worden ze gecoacht door centrum voor kunst en kunsteducatie Quintus. ‘We laten ons graag inspireren om ons muziekonderwijs uitdagend en leuk te maken én te houden’, vertelt ze enthousiast.

Kleutermuziek

‘In de kleuterklassen wordt veel gezongen; bij het opruimen, bij het naar buiten gaan en wanneer de kinderen weer naar binnen gaan. Ook leren ze het verschil tussen snel en langzaam, hard en zacht, hoog en laag en kort en lang. Oudere kinderen leren luisteren naar klassieke muziek, gaan samen rappen en leren zelfs componeren.’

Gitaar en piano

‘We beginnen de dag altijd met een lied en ook tussendoor wordt regelmatig gezongen. Onder begeleiding van een gitaar of heerlijk meezingen met YouTube. Ik speel graag gitaar of piano in de klas. Ik begeleid de klas bij het zingen van liedjes. Sommige kinderen vinden het in het begin spannend, maar al snel zie je een twinkeling in hun ogen. Zingen doe je samen, we hebben ieders stem nodig.’

Ritme en plezier

‘Daarnaast maken we in de klas regelmatig gebruik van een kist vol instrumenten. Kinderen kunnen muziek maken met onder andere boomwackers, klankstaven en trommels. Ze leren over ritme, samenwerken en hebben plezier.’

‘Muziek maken en beleven doe je samen’
- Willemien

Ontspanning

‘Muziek zorgt voor luchtigheid. Muziek spreekt emoties aan, maar het kan ook juist zorgen voor ontspanning. Juist voor kinderen die niet zo goed in leren zijn, is het vaak heel fijn om met iets anders bezig te zijn. Op de Rehobothschool leren we de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Hier hoort zeker ook muziekonderwijs bij!’

IRIS Opvang

IRIS Opvang verzorgt de kinderopvang op de Rehobothschool. Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen bij de kinderopvang.

Website: IRIS Opvang

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Wat is de identiteit van onze school?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Voor ons betekent dat het Woord van God uitgangspunt is van ons denken en doen. In de bijbel vinden we de verhalen waaruit we leren hoe Jezus in het leven stond. Hij is ons voorbeeld en wij proberen daarnaar te leven. Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal inspireert ons en dat willen we de kinderen op school meegeven. Wij willen onze leerlingen de Christelijke waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Visie

Op de Rehobothschool leren we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Deze visie is de leidraad van het onderwijs op de Rehobothschool. Telkens vragen we ons af of we in ons handelen daadwerkelijk voldoen aan de omschreven visie.

Het kind als kompas

Door goed te kijken en te luisteren naar kinderen willen we zo veel mogelijk aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft om een wijze wereldburger te kunnen worden. In (ouder)- kindgesprekken ontdekken we samen met de kinderen wat zij nodig hebben om een stap verder te kunnen komen. We geloven dat als kinderen mede-eigenaar zijn van het leerproces zij gemotiveerd aan de slag gaan. Hierbij is de rol van ouders, leerkrachten, de school en het onderwijs van wezenlijk belang.

Ouders

De ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. We maken daar graag gebruik van, door ouders in gesprekken te ontmoeten en van hun ervaringen te leren. Ouders hebben een zeer belangrijk aandeel in de ontwikkeling van hun kind door hun opvoeding- en onderwijsondersteunend gedrag thuis. Ouders worden op de hoogte gehouden en betrokken bij de (onderwijs)zorg voor hun kind. Ook kunnen ze meehelpen (activiteiten), meedenken (MR) en mee beleven (vieringen). We willen ouders meenemen in het proces rondom hun kind en betrekken hen ook bij de onderwijsinhoudelijke keuzes die we voor hun kind maken. We doen dit naar aanleiding van de cyclus Handelings Gericht Werken waarbij de IB’er de spil is in de organisatie.

Leerkrachten

Op de school werken professionele leerkrachten die zich voortdurend ontwikkelen en verder bekwamen, die nieuwe inzichten en ontwikkelingen kritisch volgen, die van elkaar leren, die investeren in een goede relatie en die het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar school gaan. Leerkrachten begeleiden kinderen en zien wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

School

De Rehobothschool is een laagdrempelige brede school waar men zich welkom mag voelen. We bieden onderwijs en kinderopvang. De school biedt veiligheid door respectvol om te gaan met elkaar en met de omgeving. Er is oog voor alle kinderen. We bieden zowel fysieke als sociale veiligheid, zodat er een optimale omgeving is waar kinderen zich kunnen ontplooien. Wij zien het als opdracht om kinderen te begeleiden tot wijze en zelfstandige wereldburgers, die vaardigheden geleerd hebben die nodig zijn in onze samenleving. Daarnaast is beleven en vieren erg belangrijk in de schoolcultuur.

Doelen

Op de Rehobothschool wordt gewerkt vanuit de principes van Dalton. Dit ondersteunt onze visie op onderwijs en ontwikkeling. Het helpt kinderen te leren samenwerken, reflecteren, plannen, zelfstandig werken, problemen oplossen en communiceren. Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar. We scheppen ruimte en geven kinderen de gelegenheid om soms zelfstandig of soms samen te werken aan een afgesproken taak. De zes pijlers: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit/doelmatigheid en borgen vormen het uitgangspunt. Natuurlijk zal het ene kind zelfstandiger zijn dan het andere en zal een ander juist weer beter kunnen samenwerken. We kijken naar wat een kind aankan, met betrekking tot deze pijlers. Belangrijk daarbij is het bieden van structuur aan de kinderen.

Daltononderwijs komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid.

Wij stimuleren de kinderen om zelfstandig te denken en te handelen. Daarvoor is het nodig dat kinderen leren zelf oplossingsmethoden te zoeken, zelf problemen oplossen en zelf opdrachten uitvoeren. Deze manier van zelfstandig werken bevordert de motivatie van de kinderen. Kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Ook vergroot het zelfstandig werken het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren plannen en taakgericht werken. Hierbij wordt rekening gehouden met het tempo en niveau van de verschillende kinderen.

De rol van de leerkracht is het begeleiden en coachen van ieder kind; het initiatief blijft zoveel mogelijk bij het kind. De(week)taak is het middel bij uitstek om de zelfstandigheid te stimuleren. Op de (week)taak staan opdrachten die een kind binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een week) af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de (week)taak zelf kiezen aan welk onderdeel op welk moment gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een ander kind gemaakt worden. Kinderen kunnen behalve de leerkracht ook elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten niet duidelijk zijn.

Continuïteit van het onderwijs
De continuïteit van onderwijs staat geregeld onder druk. Personeelstekorten zorgen ervoor dat we bij ziekte helaas niet altijd kunnen garanderen dat er onderwijs gegeven kan worden. In periode van griep of eventueel een nieuwe uitbraak van Corona kan het voorkomen dat groepen één of meer dagen thuis moeten blijven. De school biedt in voorkomend geval wel noodopvang aan.
Indien Corona opnieuw gaat opspelen volgt de school zo goed als mogelijk de aanbevelingen van het RIVM/GGD. Hierover wordt uiteraard gecommuniceerd.

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.


Schooltijden


Groep 1
08.25 - 14.15 (maandag, dinsdag, donderdag)
08.25 - 12.30 (woensdag, vrijdag)

Groep 5 t/m 8
08.25 - 14.15 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
08.25 - 12.15 (woensdag)

De kinderen hebben van 12:00 - 12:30 uur pauze op school.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op de Rehobothschool hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in ons beleidsplan. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid jaarlijks, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

KWALIFICATIE

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

SOCIALISATIE

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

PERSOONSVORMING

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met onze onderwijsresultaten

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is geen garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft. In samenspraak met de IB-er en de leerkrachten, wordt een plan van aanpak gemaakt om accenten in de leerstof aan te brengen, met als doel de schoolvorderingen positief te beïnvloeden.

De resultaten van het schooleindonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. In 2020 is er geen schooleindonderzoek gedaan en voor wat betreft 2021 heeft inspectie in verband met de Covid-19 bepaald dat het eindonderzoek niet als wegingskader wordt beoordeeld door de inspectie.

Klik hier voor meer informatie bij Scholen op de kaart

Niet alleen de resultaten van het schooleindonderzoek worden gebruikt om de resultaten van de school te bepalen. Ook het oordeel van de inspectie, leerlingtevredenheid en personeelskenmerken spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een school.

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op de Rehobothschool. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen (Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en de centrale eindtoets Route 8) bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

Jaarlijks is er nascholing voor teamleden. Zo worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. De nascholingsonderwerpen zijn in het schoolplan vastgelegd.

Ook een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verbeteren is het werken met een leerlingvolgsysteem. Door middel van toetsen worden de vorderingen van de leerlingen in het oog gehouden. De uitslagen van de niet- methodegebonden toetsen (de zogenaamde Cito-toetsen) worden minimaal twee keer per jaar opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft ook een totaalbeeld van de school en geeft het team voldoende informatie om, indien nodig, de manier van lesgeven bij te stellen. De resultaten van de Cito-toetsen worden tijdens de rapportenavonden met de ouders besproken. Middels een eigen account is het mogelijk voor ouders om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys en de gegevens van hun kind(eren) in te zien.

Om zicht te houden op de kwaliteit en deze te waarborgen hebben we een kwaliteitskalender opgesteld waarin alle activiteiten/ instrumenten en middelen genoemd worden die ingezet worden om zicht te houden op de kwaliteit. Op deze manier kunnen we tijdig evalueren en bijstellen. Onze ondersteuningscylus is vastgelegd in onze Handelings Gericht Werken cyclus. Zo houden wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij tijdig bijstellen.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat doen wij voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte?

In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toets-resultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe is ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?

De school hanteert sinds een aantal jaar de richtlijnen van HGW (=handelingsgericht werken). HGW beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband gezet worden. Al deze stappen zijn vastgelegd in onze kalender Handelings Gericht Werken op de Rehobothschool. We werken in zorg-perioden van 6 weken. A elke periode is er een groepsbespreking waarin bepaald wordt hoe het niveau van de leerlingen is, welke doelen gesteld gaan worden etc etc.

In eerste instantie proberen de leerkracht en de intern begeleider zelf een antwoord te vinden op de begeleidingsvraag van de leerkracht. Zij proberen samen oplossingen te vinden en te realiseren. Er wordt dan eventueel een individueel handelingsplan opgesteld.

Als de onderwijsbehoeften van het kind onduidelijk blijven, kan in de leerlingenbespreking besloten worden om externe begeleiding aan te vragen. Ook ouders kunnen het advies krijgen externe zorg aan te vragen. De leerling kan ook worden besproken in het zorgoverleg. Hierin zitten een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige.

Drie keer per jaar vindt dit zorgoverleg plaats. De leerling kan ook rechtstreeks aangemeld worden bij de orthopedagoog voor een uitgebreid onderzoek. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. De uitkomsten van het onderzoek worden met de ouders besproken.

In overleg met de orthopedagoog wordt eventueel een handelingsplan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd.

In dit traject spelen een aantal mensen een rol:

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

Intern begeleider

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Haar belangrijkste taken zijn:

 • Zorg dragen voor de HGW-cyclus binnen de Rehobothschool.
 • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij heeft de IB’er een coachende rol.
 • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
 • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
 • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.

Directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met het managementteam (MT) van de school.

De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van IRIS.

Onderwijsspecialist

Het kan zijn dat er op basis van de ondersteuningsvraag van een leerling extra ondersteuning noodzakelijk is. Hiertoe kan de school de hulp inroepen van een onderwijsspecialist. Voor wat betreft gedragsproblematiek is deze in dienst van IRIS. Voor wat betreft andere benodigde expertises kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op andere specialisten zoals speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen) een orthopedagoog vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via het CJG Kampen. De school heeft in haar school ondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe de zorgstructuur op school is ingericht met daarbij haar partners.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent geeft extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en intern begeleider. Daarnaast kan zij ook ingezet worden in de begeleiding van leerlingen, die baat hebben bij een individuele benadering.

We streven er naar de kinderen zoveel mogelijk in de klas het juiste onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Het komt soms voor dat, voor een kort moment op de dag, een groepje kinderen buiten de klas extra instructie krijgt. Dit gebeurt door een onderwijsassistent, leerkracht, gespecialiseerde leerkracht of stagiair. In het groepsplan wordt hier melding van gemaakt. De leerkracht brengt u hiervan op de hoogte tijdens een contactmoment.

Mocht uw kind een individueel plan nodig hebben, dan zal er met u gekeken worden naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Het opgestelde plan vragen we u te lezen en ondertekend in te leveren bij de leerkracht of de intern begeleider.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

www.passendonderwijs.nl

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

www.swvkampen.nl

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Extern onderzoek voor uw kind
Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte nodig is dan de school regulier kan bieden, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Wanneer de onderwijsbehoefte dusdanig specifiek is, kan besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties.

Het staat u als ouders vrij om ook zelf pedagogische/didactische onderzoek bij externe instanties te laten uitvoeren. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

BEGAAFDE EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN OP DE REHOBOTHSCHOOL

Om aan het begin van het schooljaar te bepalen of er bij een kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, is het van belang om hier bij de gewenningsperiode in groep 1 reeds aandacht aan te besteden. Om na te gaan of er eventueel sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, is het gewenst om van u als ouder te horen hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe verlopen is.

Daarnaast gebruikt de school de vragen van de SIDI lijst. Deze wordt afgenomen aan het begin van het schooljaar, (groep 2,4,6 en eventueel bij individuele leerlingen in de tussenliggende jaren). Deze lijst signaleert of er een eventuele voorsprong zichtbaar is in de klas.

Voor meerbegaafde en excellente leerlingen wordt de methodestof regelmatig aangepast. Deze leerlingen werken met verrijking- en verdiepingsstof. Mocht blijken dat een kind op alle gebieden (didactisch en sociaal-emotioneel) het werken in een jaargroep hoger aan kan, dan wordt na overleg met ouders, gekeken of versnellen wenselijk is.

Plusgroep Iris
Vanuit stichting IRIS is er een plusgroep. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de school aangemeld via een speciale toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt a.d.h.v. duidelijke criteria of het kind voldoet aan de gestelde eisen en daarmee geplaatst kan worden.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Corona
Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. De school heeft hiertoe een plan ontwikkeld die gedurende de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet worden uitgevoerd. Na deze periode stopt de extra ondersteuning vanuit de overheid.

Wat doen wij met de ouderbijdrage en hoe is de buitenschoolse voorziening geregeld?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Voor een aantal activiteiten die niet binnen het lesprogramma vallen vragen we een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor deze extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen aan de betreffende activiteiten en worden niet buitengesloten.
Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,- per kind.

In de wet 1 aug 2021 is verplicht gesteld om op te nemen waarvoor bijdrage wordt gebruikt.

Van de vrijwillige bijdragen worden de volgende activiteiten betaald.

 • Kerst of Paasviering/ ontbijt of iets lekkers
 • Sinterklaaspresentje
 • een bezoek aan een museum;
 • een sportdag;
 • extra lessen dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek.

Vrijwillige bijdrage voor schoolreisje en/of schoolkamp
Een schoolreisje of een schoolkamp valt niet binnen de Rijksbijdrage die het onderwijs ontvangt. Voor het organiseren van een schoolreisje of een schoolkamp vragen we ook om een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiten van kinderen voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is gelijk aan de kostprijs van het schoolreisje of schoolkamp.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Naast de school is een BSO (Buitenschoolse Opvang) en kinderopvang gevestigd. Beide werken nauw samen met de school, zodat we zaken op elkaar kunnen afstemmen. Kijk voor meer informatie op hun website.

www.irisopvang.nl


Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

DE KLACHTENREGELING

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

Contactpersonen

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen:

 1. Liesbeth Huising 038 3325586
 2. Helene den Hollander 0610990505 (antipestcoördinator)
 3. Jody Buter 038 332 81 27 (ouder)

Bij de contactpersonen berust de plicht tot geheimhouding.

GESCHILLENCOMMISSIE

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

GRONDSLAG

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

DE WIJZE WERELDBURGER

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Wat te doen bij klachten?

Klachten over de opvang

Handelen in het belang van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Daar staan wij voor. We vinden het dan ook belangrijk dat mensen die onverhoopt een klacht hebben over IRIS Opvang, zich gehoord voelen. Ook willen we op een juiste manier met de klacht omgaan en het snel en goed oplossen. De klachtenregeling helpt hierbij. Deze bestaat uit een interne procedure (stap 1 tot en met 4) en een externe procedure (stap 5 en 6). Is de klacht hierna nog niet verholpen, dan kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang (stap 7).

Intern

Stap 1: pedagogisch medewerker
Als wij weten dat ouders of verzorgers iets vervelend vinden, doen wij er graag iets aan. Daarom kun je bij een klacht over de opvang terecht bij de pedagogisch medewerker van de opvanggroep van jouw kind.

Stap 2: coördinator kinderopvang
Mocht het gesprek niet tot tevredenheid stemmen, dan kun je contact opnemen met de coördinator kinderopvang.

Stap 3: clustermanager
Kom je er met de coördinator kinderopvang niet uit? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de clustermanager van IRIS Opvang, door een mailtje te sturen naar serviceteam@irisopvang.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord en de clustermanager zal de klacht in ieder geval binnen zes weken afhandelen en je tussentijds op de hoogte houden. Het oordeel omtrent de klacht wordt schriftelijk medegedeeld. Ook staat in de brief wanneer een eventuele oplossing wordt gerealiseerd.

Stap 4: Oudercommissie
Mocht de klacht ook voor andere ouders en verzorgers relevant zijn, dan is het goed om ook de oudercommissie van IRIS Opvang schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan door een mailtje te sturen naar oudercommissie@irisopvang.nl. De oudercommissie kan de klacht niet behandelen, maar kan naar aanleiding van de klacht wel kijken naar het beleid van de organisatie.

Extern

Stap 5: Vertrouwenspersoon
Soms zijn er dingen die je als ouder of verzorger niet met de medewerkers van IRIS Opvang zelf kunt of wilt bespreken. Of misschien is de klacht wel intern besproken, maar heeft dit niet tot de oplossing geleid die jij voor ogen had. In beide gevallen kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon, de heer H. Grit. Neem gerust contact met hem op: stuur een mail naar h.grit@viaa.nl of bel: 06-24321661.

Stap 6: Klachtenloket Kinderopvang
Heeft het contact met de externe vertrouwenspersoon niet geholpen? Dan kan de klacht worden gemeld bij het Klachtenloket Kinderopvang. Deze onafhankelijke organisatie hoort de klacht aan, beantwoordt eventuele vragen, geeft informatie en advies en laat weten welke stappen er mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis. Neem via het online formulier contact op met het Klachtenloket Kinderopvang, mail naar info@klachtenloket-kinderopvang.nl of bel: 0900 - 1877 (gratis). Het Klachtenloket bekijkt vervolgens hoe de klacht het best kan worden opgelost en of bemiddeling tussen de ouders/verzorgers en IRIS Opvang hierbij kan helpen.

Geschil

Stap 7: Geschillencommissie Kinderopvang
Zijn alle stappen doorlopen en heeft dit helaas niet geholpen om de klacht op te lossen? Dan kunnen ouders/verzorgers hun klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang om te komen tot een uitspraak. IRIS Opvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt het geschil tussen de kinderopvangorganisatie (IRIS Opvang) en de consumenten (ouders/verzorgers). De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar beide partijen, beoordelen het geschil en doen hier een uitspraak over. Deze uitspraak is bindend, dus beide partijen moeten zich hieraan houden. De Geschillencommissie Kinderopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 1877. Een klacht schriftelijk indienen kan ook, via een formulier dat hier te downloaden is.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?