Hier gaan we voor:

Wij helpen jou op deze reis, zodat we je aan het eind van groep 8, met een rugzak vol kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen uit kunnen zwaaien. Alles wat je nodig hebt om een wijze wereldburger te worden.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Groei

Samen

Missie

Welkom op IKC Rehoboth,
…een plek waar je mag ontdekken wie je bent en waar je goed in bent
…een plek waar je mag vallen en opstaan
…een plek waar ruimte is om te leren van én met elkaar
.. een plek waar je leert over de wereld om je heen
…een plek waar je leert een fijne vriend te zijn

Wij helpen jou op deze reis, zodat we je aan het eind van groep 8, met een rugzak vol kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen uit kunnen zwaaien. Alles wat je nodig hebt om een wijze wereldburger te worden.

‘Een kind dat zich veilig voelt kan de wereld ontdekken en zich ontwikkelen. Je wordt gezien en mag zijn wie je bent. Samen dragen we zorg voor een positief en respectvol klimaat. Wij hebben vertrouwen in elkaar, werken graag samen en nemen verantwoordelijkheid.

Visie op onderwijs

Op IKC Rehoboth

· leren kinderen in verbinding met God, de ander en de samenleving;

· leren kinderen door te spelen, te ervaren, te ontdekken en te onderzoeken;

· leren kinderen door betekenisvolle kennisoverdracht;

· hebben we als team hoge, maar reële verwachtingen van kinderen en elkaar;

· ontwikkelen kinderen zich binnen de zone van naaste ontwikkeling; 

· werken wij volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht werken om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen;

· groeien kinderen wanneer ouders, school en kind met elkaar samenwerken;

· mogen kinderen zichzelf zijn.

Kiezen voor IKC Rehoboth

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

De naam van de school is afgeleid van een Hebreeuws woord uit de Bijbel. In Genesis 26:22 wordt geschreven dat Isaac, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek toen Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is: hier heeft God een plaats voor ons gemaakt, hier zullen wij gelukkig zijn. Kort samengevat kunnen we zeggen dat de Rehobothschool een christelijke basisschool is, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn.

De keuze voor een basisschool is niet eenvoudig; u vertrouwt uw kind toe aan de leerkrachten van een school en wilt dan ook zeker weten dat uw kind daar op zijn/haar plaats is. Uw kind moet het naar zijn/haar zin hebben en zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen. Dan denken we bij ontwikkeling niet alleen aan lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook aan creativiteit, muzikaliteit en sociale vaardigheden. IKC Rehoboth kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin inzet, daadkracht, humor en professionaliteit opvallende eigenschappen zijn. Op de Rehoboth werkt een enthousiast team dat vol overgave en inzet hun uiterste best doet om een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat voor de kinderen neer te zetten. Een klimaat waar ieder kind in kan groeien en ontwikkelen.

Onze uitgangspunten:

Het kind als kompas

Door goed te kijken en te luisteren naar kinderen willen we zo veel mogelijk aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft om een wijze wereldburger te kunnen worden. In (ouder)- kindgesprekken ontdekken we samen met de kinderen wat zij nodig hebben om een stap verder te kunnen komen..

Ouders als partner

De ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. We maken daar graag gebruik van, door ouders in gesprekken te ontmoeten en van hun ervaringen te leren. Ouders hebben een zeer belangrijk aandeel in de ontwikkeling van hun kind door hun opvoeding- en onderwijsondersteunend gedrag thuis. Ouders worden op de hoogte gehouden en betrokken bij de (onderwijs)zorg voor hun kind. Ook kunnen ze meehelpen (activiteiten), meedenken (MR) en mee beleven (vieringen). We willen ouders meenemen in het proces rondom hun kind en betrekken hen ook bij de onderwijsinhoudelijke keuzes die we voor hun kind maken. We doen dit naar aanleiding van de cyclus Handelings Gericht Werken waarbij de IB’er de spil is in de organisatie.


Leerkrachten als professionals

Op de school werken professionele leerkrachten die zich voortdurend ontwikkelen en verder bekwamen, die nieuwe inzichten en ontwikkelingen kritisch volgen, die van elkaar leren, die investeren in een goede relatie en die het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar school gaan. Leerkrachten begeleiden kinderen en zien wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

IKC als ondersteunende omgeving

IKC Rehoboth is een laagdrempelige kindcentrum waar men zich welkom mag voelen. We bieden onderwijs en kinderopvang. Het IKC biedt veiligheid door respectvol om te gaan met elkaar en met de omgeving. Er is oog voor alle kinderen. We bieden zowel fysieke als sociale veiligheid, zodat er een optimale omgeving is waar kinderen zich kunnen ontplooien. Wij zien het als opdracht om kinderen te begeleiden tot wijze en zelfstandige wereldburgers, die vaardigheden geleerd hebben die nodig zijn in onze samenleving. Daarnaast is beleven en vieren erg belangrijk in de schoolcultuur.

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?